Cztery prawdy, których powinieneś wiedzieć

1 Potrzebujesz zbawienia

 List do Rzymian 3:23
wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej

Księga Koheleta 7:20
Bo nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by [zawsze] postępował dobrze, a nigdy nie zgrzeszył.

Księga Jeremiasza 17:9
Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne
i niepoprawne ? któż je zgłębi?

Księga Izajasza 53:6
Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego
winy nas wszystkich.

Ewangelia Jana 3:3
W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: ?Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego?.

 

2 Sam siebie nie możesz zbawić

Księga Przysłów 14:12
Jest droga, co komuś zdaje się słuszną, lecz w końcu prowadzi do zguby.

List Jakuba 2:10
Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie.

List do Galatów 2:16
A jednak przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia.

Ewangelia Jana 14:6
Odpowiedział mu Jezus: ?Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

 Dzieje Apostolskie 4:12
I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni?.

 

3 Pan Jezus zatroszczył się o Twoje zbawienie

Ewangelia Jana 3:16
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

1 List Piotra 3:18
Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić;

2 Kor 5:21
On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą.

1 List Piotra 2:24
On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości ? Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni.

 

 4 Bez Jezusa pójdziesz na wieczne potępienie

Ewangelia Jana 8:24
Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich?.

Ewangelia Mateusza 13:41-42
Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

2 List do Tesaloniczan 1:7-8
?gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej potęgi w płomienistym ogniu, wymierzając karę tym, którzy Boga nie uznają i nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa.

Apokalipsa 21:8
A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelkich kłamców: udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga?.

 

5 Dlatego: Nawróć się!

Ewangelia Łukasza 13:3
Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie.

1 List Jana 1:9
Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.

Ewangelia Jana 5:24
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia.

List do Rzymian10:9
Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych ? osiągniesz zbawienie.

Wszystkie cytaty biblijne zostay zaczerpnięte z katolickiej Biblii Tysiąclecia.Jeżeli do tekstu wdarły się jakiekolwiek przek_amania, zawsze możesz je skonfrontować ze swoją Biblią Tysiąclecia i zweryfikować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.