1 planeta i 7 miliardów ludzi Bóg jest Stwórca wszystkiego

?Pan spogląda z nieba, Widzi wszystkich ludzi z miejsca, gdzie przebywa, Patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi, On, który ukształtował serce każdego z nich, On, który uważa na wszystkie czyny ich.? Psalm 33,13-15

Niewyobrażalne, a jednak prawdziwe: Bóg w swojej wszechmocy stworzył wszystkich ludzi.

Teraz nas obserwuje. On widzi wszystko, co czynimy. On słyszy nasze słowo, On zna nawet nasze myśli. Za wszystko będziemy kiedyś przed nim odpowiadać! Któż ujdzie przed Jego przenikliwym wzrokiem?

Bóg jest sędzią wszystkiego

Abraham znał kiedyś Boga, jako ?Najwyższego?. Dlatego modlił się do Niego za swoim bratankiem Lotem, który był w grzesznej Sodomie:

?Nie dopuść, byś miał uczynić coś podobnego, by uśmiercić sprawiedliwego wespół z bezbożnym, by sprawiedliwego spotkało to samo, co bezbożnego. Nie dopuść do tego! Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa?? (1 Księga Mojżesza 18,25)

Bóg jednak będzie kiedyś sądził. Z całą pewnością będzie to sąd sprawiedliwy. Sędzią ustanowił On swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Na ten temat czytamy dobitne słowa:

?Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał.? (Ewangelia Jana 5,22-23)

 

 

 

? A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd,?? (List do Hebrajczyków 9,27)

?Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.? (Ewangelia Jana 3,18)

 

 

Jak można uniknąć sądu?

Jest rzeczą niesamowicie straszną być sądzonym przez Boga! Wszyscy odczuwają, że nie można się przed Nim ukryć czy usprawiedliwić. Czy nie ma więc możliwości ujść przed tym sądem? Jest!

Pan Jezus powiedział:

?Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota.?

(Ewangelia Jana 5,24)

Czasami słyszymy szczególne wyznanie: Wiara w Pana Jezusa Chrystusa mojego osobistego Zbawiciela uratowała mnie przed sądem! Teraz przed moimi oczami nie ma już wiecznej śmierci, lecz wieczne życie!

Dlaczego Bóg może nam przebaczyć?

Ponieważ Jezus Chrystus umarł na krzyżu. On złożył tam swoje życie w ofierze, aby mógł On przebaczyć każdemu żałującymi za winy grzesznikowi. Bóg położył na swoim Synu całą nasza winę i sądził Go według swojej świętości. Tak więc okup został zapłacony. Święty Bóg został zaspokojony, Jego roszczenia spełnione. On jest prawy, kiedy teraz okazuje łaskę tym wszystkim, którzy są gotowi z niej skorzystać.

Kto chce skorzystać z takiej łaski? Ja chciałem i jestem uratowany. Nie pójdę na potępienie. Moje grzechy zostały mi przebaczone. Życie wieczne zostało mi podarowane. Moje sumienie i serce zostało uspokojone. Cóż więcej potrzebuje do życia czy śmierci? Nic! Jestem bardzo wdzięczny i szczęśliwy!

?Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy,nie zginął, ale miał żywot wieczny.?

(Ewangelia Jana 3,16)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.