Działacz Black Lives Matter: „Precz z krzyżem, to znak białej supremacji!”

Działacz Black Lives Matter: „Precz z krzyżem, to znak białej supremacji!”

ALI 24 CZERWCA 2020 BLOG 

Działacz Black Lives Matter: „Precz z krzyżem, to znak białej supremacji!” King jest amerykańskim „pisarzem”, aktywistą BLM i założycielem Real Justice PAC, grupy lobbystycznej specjalizującej się we wspieraniu lewicowych polityków. Wydaje się, że mężczyzna nie wie o tym i wielu innych rzeczach, na przykład, że instytucja niewolnictwa rozpoczęła się w Afryce. Dowody na to są w Egipcie. Ruch BLM powinien rozpocząć od zniszczenia piramid; ponadto wiele starożytnych budowli w Grecji również powinno zostać zniszczonych.

Co powiesz na starego Darwina, który powiedział:

„Bardziej cywilizowane, tak zwane rasy kaukaskie, całkowicie pokonały Turków w walce o byt. Wyobraźmy sobie najbliższą przyszłość – nieskończona liczba ras niższych na całym świecie zostanie zniszczona przez bardziej cywilizowane rasy.”(Życie i listy Karola Darwina, t. 1, s. 316)

Niestety motłoch, nie zdaje sobie z tego sprawy.

BLM nie jest pokojową grupą poszukującą większej równości dla czarnych Amerykanów, ale marksistowską organizacją. Czarni chrześcijanie w USA ostrzegają przed BLM i zwracają uwagę na fakt, że w USA wojna szaleje zarówno w słowach, jak i w czynach. A to szaleństwo inspiruje niektórych ludzi w Europie i Niemczech. Spójrz tylko na Stuttgart.

————English Verson———

Black Lives Matter activist: “Down with the cross, it’s a sign of white supremacism!”

ALI JUNE 24, 2020 BLOG

Black Lives Matter activist: “Down with the cross, it’s a sign of white supremacism!” King is an American “writer”, BLM activist, and founder of Real Justice PAC, a lobby group that specializes in supporting left-wing politicians.  The man doesn’t seem to know about that and many other things, for example, that the institution of slavery began in Africa.  The evidence for this is in Egypt. The BLM movement should begin by destroying the pyramids; furthermore, many ancient buildings in Greece should also be destroyed. 

How about old Darwin who said:

“The more civilized, so-called Caucasian races have completely overcome the Turks in the struggle for existence. Let us imagine the near future – an endless number of lower races all over the world will have been destroyed by the more civilized races.” (The Life and Letters of Charles Darwin, Vol. 1, p. 316)

Unfortunately, the mob doesn’t seem to know that.

BLM is not a peaceful group seeking more equality for black Americans, but a Marxist organization. Black Christians in the USA are warning against BLM and drawing attention to the fact that in the USA a war is raging both in word and action. And this madness is inspiring certain people in Europe and Germany. Just look at Stuttgart.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.