Ja, jedynie Ja, jestem Panem, a oprócz mnie nie ma wybawiciela. Księga Izajasza 43,11

Prawdziwy BÓG

Wielu ludzi nie zgadza się z jasnymi i pewnymi stwierdzeniami w Biblii. To, że istnieje jeden, jedyny Bóg, jeszcze potrafią przeważnie uznać. Ale że człowiek może tylko jedną jedyną drogą do Niego dojść, temu już na ogół zaprzeczają.
Jednak w Biblii kwestia ta nie podlega dyskusji. Posiadając boski autorytet domaga się ona, abyśmy podporządkowali się jej słowom i w nie uwierzyli.
Bóg Biblii nie jest Bogiem ludzkich wyobrażeń. On mówi sam o sobie: „Bo tak mówi Pan, Stwórca niebios – On jest Bogiem – który stworzył ziemię i uczynił ją (…): Ja jestem Pan, a nie ma innego“ (Izaj. 45,18). Ten Bóg jest trójjedynym Bogiem – jeden Bóg, ale objawiony w trzech boskich osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty.
O odwiecznym Synu jest napisane: „Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony [tzn. jeden, ale też jedyny w swoim rodzaju] Syn, który jest w łonie Ojca, objawił go“ (Ew. Jana 1,18). Jak tego dokonał? Gdy przyjął ciało i krew – stał się człowiekiem.
Na innym miejscu czytamy o Nim: „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich…“ (1. Tym. 2,5-6). Czy było to konieczne? Tak, ponieważ „wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej“ (Rzym. 3,23). Dlatego „nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni“ (Dz. Ap. 4,12).

(C) Copyright „Dobry Zasiew“ 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.