Chrystus, doskonały pośrednik

Bóg, Zbawiciel nasz, (który) chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich.
1. List do Tymoteusza 2,4-6

Chrystus, doskonały pośrednik

Używając terminu pośrednik w mowie powszedniej, rozumiemy pod nim zwykle kogoś, kto pojednawczo, w roli mediatora, staje pomiędzy dwiema osobami, partiami lub grupami, starając się bezinteresownie pomóc w rozwiązaniu ich problemów. Z reguły dąży do tego, aby nakłonić obie strony do zrezygnowania z niektórych swych roszczeń, aby dojść w ten sposób do jakiegoś pośredniego rozwiązania, możliwego do zaakceptowania przez obie strony – czyli do kompromisu. Inne znaczenie to pośrednik handlowy, ktoś uczestniczący w dystrybucji i przekazywaniu dóbr.
Również ta olbrzymia przepaść, otchłań, która powstała przez grzech pomiędzy człowiekiem a Bogiem, może zostać przezwyciężona i usunięta przez pośrednika, i to tylko jednego. Tak, potrzebny jest tu wyjątkowy pośrednik, który posiada całkiem inne rozwiązanie niż te, które znamy z dnia codziennego – bo nie pomaga tutaj żaden kompromis ani perswazja. Bóg jest święty i nie może w żaden sposób złagodzić swoich świętych roszczeń. Człowiek zaś jest podległy grzechowi i jego skutkom – i pomóc mu jest w stanie jedynie całkowite, a nie tylko częściowe wybawienie.
Żaden człowiek nie jest w stanie pośredniczyć w tej kwestii, ponieważ grzech przylgnął do każdego z nas. Również żaden anioł nie mógłby dać Bogu zadośćuczynienia za wszystkie winy, które uczynił człowiek. Tylko Jeden był zdolny, aby stać się pośrednikiem w tej sprawie: sam Syn Boży.
W tym właśnie celu Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i stał się człowiekiem. Zstąpił z nieba, aby przez swą pojednawczą śmierć na krzyżu uczynić zadość wszystkim żądaniom sprawiedliwości Bożej. Dlatego też zbawienie może dziś jeszcze stać się udziałem każdego człowieka. – Cóż za wyjątkowy pośrednik, który wydał samego siebie za nas (Gal. 2,20), abyśmy mogli przyjść do Boga!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.