Islam, podobnie jak hinduizm, buddyzm i wszystkie inne religie, nie zapewnia Bogu sprawiedliwej podstawy do przebaczenia grzechów.

ALI 13 LISTOPAD 2020 BLOG

Terroryści, którzy 11 września przylecieli porwanymi samolotami do ich miejsc docelowych, oraz terroryści palestyńscy, którzy wciąż atakują Izrael pomimo fałszywych obietnic Arafata, zostali oszukani, wyobrażając sobie, że samobójstwo i morderstwo dadzą im dostęp do nieba.  Za późno odkrywają, że „raj” islamu to rzeczywiście piekło. Aby przebaczyć grzesznikom, Bóg musiał przyjść na tę ziemię jako istota ludzka, aby umrzeć za grzechy świata: „aby z łaski Boga zakosztował śmierci za wszystkich”(List do Hebrajczyków 2:9).

Chociaż proste przybicie Go do krzyża spełniło proroctwa i zidentyfikowało Go jako Mesjasza, nie przyniosłoby samo w sobie przebaczenia. Pełną karę zapłacił Chrystus, nasz Zastępca, który poniósł całe potępienie, na które my wszyscy zasługujemy:

„. . . On był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości.  Kara dla naszego pokoju była na nim, a jego ranami zostaliśmy uzdrowieni . . . Pan włożył na niego nieprawość nas wszystkich” (Ks. Izajasza 53:5-6).


Ponieważ przebaczenie i życie wieczne nie są fizyczne, lecz duchowe, człowiek nie może otrzymać tego daru od Boga środkami fizycznymi, ale jedynie poprzez przyjęcie Chrystusa do swego  życia przez wiarę.  Chociaż Chrystus zapłacił pełną karę za grzech, tylko ci, którzy przyjmą Go z wiarą jako Zbawiciela, skorzystają z Jego ofiary na krzyżu. Wyjaśnijmy tę prawdę zagubionym wokół nas bez kompromisów. D. Hunt

1517 Rok i Wolność Słowa!

31 Października 1517 roku miało miejsce wielkie wydarzenie religijne w Europie

Za sprawą Reformacji, ponad 500 lat temu, wydarzyły się dwie bardzo ważne rzeczy: 

Przyszła wolność słowa.

Wcześniej nie zgodzenie się z autorytetem panującego Kościoła oznaczało, że straciłbyś życie. Ta zdobyta wolność w kwestiach religijnych dała początek wolności słowa w innych sferach życia dla ludzi w Europie i na świecie.   

Dzisiaj w Polsce mamy wspaniałą wolność, że możemy manifestować i postulować, ale ta wolność, pamiętajmy, to także wielka odpowiedzialność, bo jak powiedział Jezus „zdasz sprawę z każdego nieużytecznego słowa” 

Druga bardzo ważna sprawa za którą możemy dziękować Panu Bogu za Reformację jest to: 

Zaczęto tłumaczyć Pismo Święte na narodowe języki. 

Gdy miałem 17 lat dostałem Nowy testament od mojego kochanego brata. Czytając wszystkie Ewangelie miałem dostęp do źródła Prawdy, to znaczy do informacji z pierwszej ręki, i nie mogłem wyjść z podziwu jak wspaniały jest Boży Syn, Pan Jezus i jak bardzo mnie kocha, że umarł na krzyżu za wszystkie moje grzechy. Przez wsłuchiwanie się w Słowa Boga w Piśmie Świętym narodziła się w moim sercu prawdziwa wiara i nic dziwnego, że wkrótce oddałem mojemu Bogu Jezusowi, całe moje życie, a On uratował mnie od piekła. Na podstawie obietnicy Boga, który nie kłamie, wiem gdzie spędzę wieczność, dlatego radość życia z Nim towarzyszy mi od prawie 40 lat. 

Chcę Ci powiedzieć, że Chrześcijaństwo to nie religia; To Osoba- To Jezus Chrystus, który już wszystko przygotował, abyś był zbawiony!  Czy przyjdziesz do Niego dziś?  Potrzebne jest do tego zaufanie Jemu. A to oznacza , że musisz zrezygnować z próby zbawienia samego siebie.

Powiesz: „Jak mogę Mu zaufać, Nie czuje tego.”?  

Słuchaj Jego Słów zapisanych w Piśmie Świętym a staniesz się prawdziwie wierzącym człowiekiem. 

Czytamy w Piśmie Świętym:

 “Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie — przez słowo Boże.”-List do Rzymian 10:17

 „I ponieważ od dziecka znasz Pisma święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie.”-2 list do Tym. 3:15-17 

Potrzebujesz osobiście zaufać Chrystusowi. 

 “A w ostatnim, wielkim dniu tego święta, Jezus stanął i wołał: Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch Święty bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.”-Ew. Jana 7:37-39

Upamiętaj się dzisiaj i zwróć się osobiście w wierze do Pana Jezusa, aby wybaczył Ci wszystkie grzechy i uratował cię od sądu i piekła, i dał Ci ze swojej łaski, dar nowego życia w Nim. Po czym naśladuj Pana Jezusa codziennie! 

To jest życie wieczne! to jest życie dla którego zostałeś stworzony. 

TJS

Działacz Black Lives Matter: „Precz z krzyżem, to znak białej supremacji!”

Działacz Black Lives Matter: „Precz z krzyżem, to znak białej supremacji!”

ALI 24 CZERWCA 2020 BLOG 

Działacz Black Lives Matter: „Precz z krzyżem, to znak białej supremacji!” King jest amerykańskim „pisarzem”, aktywistą BLM i założycielem Real Justice PAC, grupy lobbystycznej specjalizującej się we wspieraniu lewicowych polityków. Wydaje się, że mężczyzna nie wie o tym i wielu innych rzeczach, na przykład, że instytucja niewolnictwa rozpoczęła się w Afryce. Dowody na to są w Egipcie. Ruch BLM powinien rozpocząć od zniszczenia piramid; ponadto wiele starożytnych budowli w Grecji również powinno zostać zniszczonych.

Co powiesz na starego Darwina, który powiedział:

„Bardziej cywilizowane, tak zwane rasy kaukaskie, całkowicie pokonały Turków w walce o byt. Wyobraźmy sobie najbliższą przyszłość – nieskończona liczba ras niższych na całym świecie zostanie zniszczona przez bardziej cywilizowane rasy.”(Życie i listy Karola Darwina, t. 1, s. 316)

Niestety motłoch, nie zdaje sobie z tego sprawy.

BLM nie jest pokojową grupą poszukującą większej równości dla czarnych Amerykanów, ale marksistowską organizacją. Czarni chrześcijanie w USA ostrzegają przed BLM i zwracają uwagę na fakt, że w USA wojna szaleje zarówno w słowach, jak i w czynach. A to szaleństwo inspiruje niektórych ludzi w Europie i Niemczech. Spójrz tylko na Stuttgart.

————English Verson———

Black Lives Matter activist: “Down with the cross, it’s a sign of white supremacism!”

ALI JUNE 24, 2020 BLOG

Black Lives Matter activist: “Down with the cross, it’s a sign of white supremacism!” King is an American “writer”, BLM activist, and founder of Real Justice PAC, a lobby group that specializes in supporting left-wing politicians.  The man doesn’t seem to know about that and many other things, for example, that the institution of slavery began in Africa.  The evidence for this is in Egypt. The BLM movement should begin by destroying the pyramids; furthermore, many ancient buildings in Greece should also be destroyed. 

How about old Darwin who said:

“The more civilized, so-called Caucasian races have completely overcome the Turks in the struggle for existence. Let us imagine the near future – an endless number of lower races all over the world will have been destroyed by the more civilized races.” (The Life and Letters of Charles Darwin, Vol. 1, p. 316)

Unfortunately, the mob doesn’t seem to know that.

BLM is not a peaceful group seeking more equality for black Americans, but a Marxist organization. Black Christians in the USA are warning against BLM and drawing attention to the fact that in the USA a war is raging both in word and action. And this madness is inspiring certain people in Europe and Germany. Just look at Stuttgart.

Nie mogę umierać bez Boga!

A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam: Ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego.Ewangelia Łukasza 18,13-14 „Nie mogę umierać bez Boga!” Zanim straciłem przytomność podczas wypadku samochodowego, całe moje życie przemknęło …