Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. 1. List Jana 1,9

Trzy pytania
 
Aby lepiej zrozumieć przytoczony dzisiaj werset biblijny, odpowiedzmy sobie na trzy pytania: 
– Co to jest grzech? Grzechem jest wszystko to, co pochodzi z wnętrza tj. z serca człowieka, istoty, jaką jest w swojej SKAŻONEJ naturze. Grzech to radykalne, ale prawdziwe i realistyczne pojęcie. Grzechem jest wszelkie zło, które jako ludzie wyrządzamy Bogu, sobie samym oraz sobie nawzajem: czczenie bożków – idoli i własnego „ja“, nienawiść, zazdrość i chciwość, głupota, haniebne myśli i czyny, fałsz, kłamstwa, oszustwa, kradzieże. Grzechem jest też nasze odrzucanie Boga i pozorowanie pobożności, nieposłuszeństwo wobec Niego i własnowola, lekceważenie Jego przykazań. 
– Czym jest wyznanie? Nie jest to jedynie stwierdzenie w rodzaju: „Nikt nie jest doskonały, każdy ma swoje słabe strony i popełnia błędy“. Nie, prawdziwe wyznanie oznacza, że jesteśmy w pełni świadomi naszej winy i potrafimy określić nasze grzechy. Przyznajemy się przed Bogiem bez żadnego usprawiedliwienia do wszystkiego, co uczyniliśmy, tym samym potwierdzając, że jesteśmy winni i zasłużyliśmy na karę.
– Czym jest przebaczenie? Jest to Boża odpowiedź na nasze wyznanie. Jednak Bóg nie mówi do nas: „Wszystko w porządku, nic się takiego złego nie stało!“. Nie, wręcz przeciwnie! Bóg wskazuje, że Jego Syn, Jezus Chrystus, musiał ponieść na krzyżu wszystkie nasze grzechy. Dlatego, że Pan Jezus to uczynił, Bóg może nam teraz wybaczyć. Tym sposobem nasz dług został zapłacony, a grzech na wieki wymazany. Bóg nigdy więcej nie będzie go wypominał, kto prawdziwie oparł się wiarą na Jego zapewnieniu o przebaczeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.