Blog

6. sierpień (by Jonny)
Pewien młody człowiek został skazany na pięć lat więzienia za poważne przestępstwo. Oprócz ciężkiej pracy, którą musiał wykonywać i która zajmowała znaczną część jego dnia, miał jeszcze trochę czasu na czytanie. Wkrótce z niezbyt obszernej biblioteki więziennej pozostała mu do przeczytania tylko jedna książka: BIBLIA. - Jak sam opowiada: „Jeszcze nigdy nie miałem Biblii w swoich rękach, ale słyszałem o niej wiele pogardliwych słów. Nie mogłem jednak z czystym sumieniem pozostawić jej na półce, ponieważ kaznodzieja więzienny zwrócił mi uwagę na ...
28. lipiec (by Jonny)
Strach zdaje się być nieodłącznym towarzyszem naszego codziennego życia. Zacytowane powyżej słowa zostały wypowiedziane przez Hiskiasza, dawnego króla Judy. Zrozumiemy je bez problemu, gdy tylko przeczytamy 38. rozdział Księgi Izajasza. Czytamy w nim o człowieku, który właśnie dowiedział się, że jego życie niedługo się skończy. - Z pewnością strach czasem może być pozytywny, kiedy jest właściwą reakcją na zagrażające nam niebezpieczeństwo, ale bardzo często prowadzi do utraty samokontroli i paniki. Po trzęsieniu ziemi w Los Angeles pewien psycholog ostrzegał ...
27. kwiecień (by Jonny)
A oto dwaj ślepi, siedzący przy drodze, usłyszawszy, że Jezus przechodzi, zawołali, mówiąc: Zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida! Ewangelia Mateusza 20:30 - ON otworzył mi oczy! - Oczy są uważane za najważniejszy narząd zmysłów. Brak wzroku powoduje wielkie utrudnienie w życiu, co ludziom prawidłowo widzącym trudno sobie wyobrazić. - W czasie swego pobytu na ziemi Pan Jezus Chrystus często okazywał litość niewidomym. Gdy Jan Chrzciciel przebywający w więzieniu wysłał swych uczniów do Jezusa z zapytaniem, czy On jest tym obiecanym Mesjaszem, który miał przyjść, ...
28. marzec (by Tomasz)
Sola Sciptura ( dosłownie Jedynie Pismo) to fundamentalna zasada protestantyzmu. Stykamy się z nią we wszystkich Kościołach protestanckich (ewangelickich) i ewangelikalnych. Głosi Ona prymat Słowa Bożego przy odrzuceniu tradycji i magisterium nauczającego. Oznacza to, że Jedynie Pismem tłumaczy się istotę wiary i moralności. Skupia się  Ono na natchnieniu, autorytecie, nieomylności, jasności, skuteczności oraz samowystarczalności Biblii. Inaczej mówiąc, Pismo Święte da się wytłumaczyć przy pomocy wspomnianych zasad. Natchnienie daje Boskie przyzwolenie i Boski ...
16. luty (by Jonny)
A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu Pisma. Dzieje Apostolskie 8:35 - Jezus Chrystus nie jest jakąś legendarną postacią, lecz wiecznym Synem Bożym, który około dwóch tysięcy lat temu przyszedł na tę ziemię i stał się człowiekiem. Żył w Izraelu, wyświadczając dobro otaczającym Go ludziom. Oni jednak odrzucili Go i przybili do krzyża. Czy to był Jego koniec? Nie, trzy dni po poniżającej śmierci zmartwychwstał i żyje teraz w niebie. - Od chwili Jego zmartwychwstania całemu światu głoszona jest dobra nowina ...
18. listopad 2016 (by Jonny)
Może i Ty należysz do ludzi, którzy szukają Boga. Gdyby tak nie było, nie zadawałbyś sobie pewnie trudu, by czytać ten kalendarz. Wiesz, że relacja z Bogiem jest najważniejsza. Jak więc próbujesz ją nawiązać? Być może jesteś religijny, ale przez jakieś wydarzenie w Twoim osobistym życiu zacząłeś intensywniej rozmyślać nad wiecznością i Twoim stosunkiem do Boga – nad rzeczami, które dotychczas dla Ciebie niemal nie istniały. Być może wychowałeś się nawet w chrześcijańskim domu i regularnie uczęszczałeś na nabożeństwa. Nie sprawiało Ci to jednak ...
11. sierpień 2016 (by Tomasz)
Dwie drogi - Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. - Ewangelia Mateusza 7,13-14 - Obraz zaprezentowany przez zacytowany fragment Biblii jest prosty i zrozumiały: dla całej ludzkości istnieją tylko dwie bramy, dwie drogi, dwie grupy podążających nimi oraz dwa ostateczne cele. Nie jest w tym miejscu wyraźnie powiedziane, co znaczą owe dwie bramy i dwie drogi. ...
5. czerwiec 2016 (by Jonny)
Wielu ludzi wyraża przekonanie, że nie jest to szczególnie ważne, kto w co wierzy. Uważa się, że wiele różnych wyznań i religii w tym świecie to zjawisko normalne i dobrze jest, gdy każdy człowiek może dostąpić zbawienia zgodnie z osobistymi poglądami religijnymi. Takie wyobrażenia o zbawieniu są jednak nie tylko dalekie od prawdy, ale przy tym mogą okazać się zabójcze. Biblia pokazuje nam bowiem jednoznacznie, że fałszywe wyobrażenie o Bogu może mieć fatalne skutki. W 1. Księdze Królewskiej 20 czytamy o królu Aramu imieniem Benhadad, który poniósł sromotną ...
23. maj 2016 (by Jonny)
Znany ewangelista D. L. Moody przemawiał do grupy młodych ludzi na temat potrzeby nawrócenia się do Boga. Jeden z nich wciąż zwlekał z podjęciem tej ważnej decyzji. Także i tym razem na wezwanie Moody’ego odpowiedział: „Panie Moody, jadę na Zachód, aby spróbować szczęścia. Gdy wrócę, przyjmę Chrystusa“. Po kilku tygodniach, świeżo po przebytej ciężkiej chorobie, ten młody mężczyzna raz jeszcze odwiedził kaznodzieję, dziękując mu za dotychczasową troskę i wszelkie starania dotyczące zbawienia jego duszy. Gdy jednak Moody przypomniał mu o tym, że ...
17. maj 2016 (by Jonny)
Cóż za radykalna zmiana w życiu tych Tesaloniczan! Była ona bezpośrednim skutkiem uwierzenia w ewangelię, zwiastowaną im przez Pawła w mocy Ducha Świętego. Przyjęli ją jako wieść pochodzącą od samego Boga, jak też w rzeczywistości było (1. Tes. 2,13). Miała ona bezpośredni wpływ na wszystkich, którzy dalej składali o niej nieustannie świadectwo. Wcześniej charakteryzowały ich bałwochwalstwo i niemoralność i nic nie wskazywało na mającą nastąpić w ich życiu odmianę. Jednakże moc Słowa Bożego jest w stanie zdziałać cuda. W życiu Tesaloniczan był to ...
19. kwiecień 2016 (by Jonny)
Bóg, Zbawiciel nasz, (który) chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich. 1. List do Tymoteusza 2,4-6 - Chrystus, doskonały pośrednik - Używając terminu pośrednik w mowie powszedniej, rozumiemy pod nim zwykle kogoś, kto pojednawczo, w roli mediatora, staje pomiędzy dwiema osobami, partiami lub grupami, starając się bezinteresownie pomóc w rozwiązaniu ich problemów. Z reguły dąży do tego, aby nakłonić ...
26. marzec 2016 (by Jonny)
Szczęśliwy ten, kto ze szczerego serca może powiedzieć: „Wiem, dlaczego Bóg opuścił Jezusa, tego jedynego Doskonałego. Uczynił to dlatego, gdyż Pan Jezus zajął moje miejsce, wziął na siebie moją winę i za mnie został uczyniony grzechem. Wszystkie moje przewinienia i grzechy zostały włożone na Niego – święty Bóg, który nie może patrzeć na grzech, osądził Pana, mojego doskonałego Zastępcę, zamiast mnie“. Czy przez wiarę przyjąłeś już tę prawdę? Jeśli tak, to możesz posiadać niezachwiany pokój, którego nikt i nic nie jest w stanie ci ...
4. marzec 2016 (by Jonny)
Co znaczy to zdumiewające i – wydawać by się mogło ponad miarę radykalne – słowo ostrzeżenia z Pisma Świętego? Musimy zważyć, że 1. List do Koryntian jest pełen najpoważniejszych pouczeń. Wczoraj mogliśmy przyjrzeć się przestrodze, mówiącej dobitnie o tym, że obrzędy chrztu i wieczerzy Pańskiej nie są w stanie nadać życia ich uczestnikom. Niestety, jest zatem możliwe, aby brać w nich bezpośredni udział, żyjąc jednocześnie w sposób, który wywołuje odrazę u świętego Boga. Ich uczestnicy mogą więc ostatecznie okazać się martwymi wyznawcami, ...
1. luty 2016 (by Jonny)
Ostatnie słowa wypowiadane przez umierających ludzi odsłaniają często stan ich serc, w jakim odchodzą do wieczności. Jedna w władczyń Anglii chciała oddać wszystkie swe skarby, by móc żyć choć o minutę dłużej. Francuski kardynał i minister Mazarin, który w swej chciwości zgromadził ogromny majątek, w swojej ostatniej godzinie wołał: „O, moja biedna duszo, co z tobą będzie? Dokąd idziesz?“. Francuz Legrand, który sensu życia dopatrywał się w ziemskim szczęściu, zawołał przed swoją śmiercią: „Umieram, choć tak naprawdę wcale jeszcze ...
29. styczeń 2016 (by Jonny)
Gdyby nie istniały jednoznaczne przepisy ruchu drogowego, nie moglibyśmy dzisiaj normalnie poruszać się po drogach. Ten, kto jest kierowcą, wie jednak, jak łatwo jest złamać istniejące prawo. Gdy tak się stanie, staramy się na wszelkie możliwe sposoby uniknąć przykrych konsekwencji albo mamy nadzieję, że ci, którzy stoją na straży porządku publicznego, potraktują nas ulgowo. Również i życie każdego człowieka określane jest jednoznacznymi wskazaniami. Są to sprawiedliwe zarządzenia Boga-Stwórcy, które obowiązują wszystkich ludzi. Jednak od upadku w grzech ...
3. grudzień 2015 (by Jonny)
Widzimy tu to, co ponadnaturalne, skontrastowane z naturalnym, a to, co Boże, przeciwstawione temu, co ludzkie. Człowiek potrzebuje polegać bezgranicznie na Bogu – niewyczerpalnym źródle zasobów i pozostawać w zależności od Niego. Starotestamentowi wierzący dostarczają nam licznych dowodów na to, jak dogłębnie odczuwali potrzebę czerpania z tego źródła. Wierzący dzisiejszych czasów zdają się kompletnie o tym zapominać. Zródło wiecznej, niezwiędłej siły – źródło życia – jest w praktyczny sposób ignorowane. Prastare góry są niczym igraszka w ...
25. listopad 2015 (by Jonny)
Mój pasterz   Czy spotkałeś już osobiście Pana Jezusa? Czy wyznałeś Mu swoje grzechy i uwierzyłeś w Jego doskonałe dzieło na krzyżu? Jeśli to uczyniłeś, to z całego serca możesz powiedzieć razem z psalmistą: „Pan jest pasterzem moim!“.  Szczęśliwym jest każdy człowiek, który z czystym sumieniem może tak powiedzieć! Być może nie będzie miał łatwego życia, ale posiada osobistą relację z Jezusem Chrystusem. Wie, że Pan jest jego Pasterzem i że zawsze będzie się o niego troszczył.  „Niczego mi nie braknie“ – te słowa wynikają z posiadania ...
16. listopad 2015 (by Jonny)
Oczekujący   Kamień nagrobny na małym cmentarzu w Londynie, poza nazwiskiem zmarłego posiadał wygrawerowane pojedyncze słowo: „oczekujący“. Na kolejnym widniały nazwiska pary małżeńskiej oraz napis: „Oczekujący zmartwychwstania do życia“. Tutaj zostali pochowani prawdziwi chrześcijanie, którzy przez wiarę doświadczyli tego, co opisuje powyższy werset. Tesaloniczan, do których bezpośrednio skierowane zostały słowa nowotestamentowego listu , z którego zaczerpnięto ten cytat, charakteryzowały trzy rzeczy:  1. nawrócili się z bałwochwalstwa ...
6. listopad 2015 (by Jonny)
Wielkim tematem ewangelii jest zbawienie zgubionych ludzi. Dlatego też ten tak ważny werset z Nowego Testamentu zaczyna się od słów: „Który nas wybawił…“. Człowiek nie tylko jest oddalony od Boga – znajduje się, pogrążony w mocy ciemności (Kol. 1,13), wpośród wrogo usposobionego Bogu świata, który apostoł Paweł nazywa „rodem złym i przewrotnym“ (Fil. 2,15). Ale Bóg jest Bogiem-Zbawicielem, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Siłą napędową i motorem Jego działania były i są Jego łaska (Efez. 2,5.8) oraz Jego ...
23. październik 2015 (by Jonny)
Co jest prawdą? - Każdego tygodnia dostajemy mnóstwo ulotek i reklam. Większość z nich nadaje się jedynie na makulaturę. Od czasu do czasu otrzymujemy jakąś ofertę godną uwagi. - Podobnie jest w sprawach wiary. I tu jest trudno odróżnić to, co wartościowe, od tego, co bezwartościowe. Jest tak wiele różnych religii, społeczności i sekt, że ostrożność i brak zaufania względem nich są całkowicie zrozumiałe.  Kto mówi prawdę? Kto wskaże nam właściwą drogę? -     Dla nas chrześcijan istnieje tylko jedna rzecz, której możemy naprawdę zaufać: to Słowo ...
↓ Load more results ↓